Контакти
------------------------------------------------------------
инж. Сашка Дамянова
тел 0884855355
2347, с. Кладница
обл. Перник 

Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" е основано през 1967 г. със седалище с.Витошко. ДЛС " Витошко-Студена " се намира на обща площ от 16 174,6 ха от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.

Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко-Студена” са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Радомир, Самоков).

Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС „София”, ДГС „Самоков” и ДГС „Радомир”.
Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.

От глямо значение е и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най – дългата пещера в страната „Духлата”, най-високият връх на Витоша – „Черни връх”, карстовите извори „Врелото” и т.н.

ДЛС „Витошко-Студена” предлага на свойте гости ловен туризъм, фотолов, пешеходен туризъм и др.

Стопанството разполага с две ловни бази - Ловен дом „Студена” и горски дом „Ветровала”.

Ловен дом „Студена” разполага с 12 двойни стаи и 2 апартамента, 2 малки зали за до 12 човека всяка и 1 голяма зала с капацитет 60 човека, както и дневен бар.

Всички зали са с камина.

Горски дом „Ветровала” разполага с 14 двойни стаи.

 

 


 

 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 1411

Договаряне без обявление: Техническо обслужване на МПС, включващо: 1. Основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС; 2. Годишни технически прегледи (включваши и ГТП на газови уредби)

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 1401, 1402, 1408 и 1411.

Публична покана : Доставка чрез закупуване на санитарно-хигиенни материали за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена".

Публична покана: "Избор на изпълнител за пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП ДЛС Витошко-Студена".

Решение и обявление за открита процедура "Доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Документация за открита процедура "Доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена".

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 1409 и 1410 

Решение и обявление открита процедура Техническо обслужване на МПС: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика МПС; 2. Доставка на резервни части; 3. Годишни технически прегледи, вкл. и газови уредби

Открита процедура - Документация: Техническо обслужване на МПС: 1. Основен и текущ ремонт и профилактика МПС; 2. Доставка на резервни части; 3. Годишни технически прегледи, вкл. и газови уредби

Договаряне без обявление "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки"

Търг с явно наддаване за прожба на стояща дървесина на корен за обекти 1408, 1411 и 1412

„Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 1401 и 1402

Обявление за открита процедура "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Решение за откриване на процедура "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Документация за открита процедура "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Решение за договаряне без обявление за предоставяне на юридически услуги за 2014 г. за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена" 

Договаряне без обявление за предоставяне на юридически услуги за 2014 г. за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена" и Покана

Решение и обявление за откриване на процедура  "Избор на оператор, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена""

Документация за открита процедура за "Избор на оператор, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена""

Открит конкурс 1401/1402

Търг с тайно наддаване 1401/1402

Търг с явно наддаване 1403/1404/1405

Докуметация за "Изработване и доставка на рекламни материали за 2014 година за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена""

Документация за "Предоставяне на услуги по застраховане - „Гражданска отговорност” на автомобили и „Злополука” на лицата/местата; „КАСКО на МПС” – всички рискове за ППС; Групова застраховка „Злополука” за служители на ТП „ДЛС Витошко-Студена”; „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие” за служители на ТП „ДЛС Витошко-Студена”; Застраховка „Недвижимо имущество” на сгради, собственост на  ТП „ДЛС Витошко-Студена”

Документация за  „Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена”

Документация за  „Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена”

Публична покана за  „Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена”

Търг с тайно наддаване преходни от 2012 г

Търг с тайно наддаване 1304/1305/1309/1311

Търг с тайно наддаване 1301/1302/1308/1315

Открит конкурс 1319

Открит конкурс 1318/1319

Открит конкурс 1317

Открит конкурс 1304/1305/1309/1311

Открит конкурс 1301/1302/1308/1315

Търг с явно наддаване 1306

Търг с явно наддаване 1303/1306/1307/1312/1313/1314/1316

Охрана с помощта на сигнално известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтаж, използване и поддръжка в обектите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Доставка чрез закупуване на хранителни продукти - Договаряне без обявление, покана и приложения

Решение за класиране

Решение и документация за профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба Iз-2377/15.09.2011 г.

Решение и Документация за дезинсекция и дератизация на сгради на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Документация и решение за публична покана с предмет "Текущ ремонт и извън гаранционна поддръжка на бяла и черна техника, кухненско оборудване и обзавеждане, за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница"

Документация за открита процедура - Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Судена"

РЕШЕНИЕ 31/27.03.2013 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Публична покана

Решение 73/30.05.2012

Решение 67/23.05.201

Публична покана

Обявление за поръчка

Решение от 13.06.2012

Публична покана 13.06.2012

Публична покана доставка на спрей

Решение 82/14.06.2012 г. за доставка на спрей

Документация за доставка на спрей

Документация трудова медицина

Решение за канцеларски материали

Обявление за канцеларски материали

Документация канцеларски материали

Търг с тайно наддаване за продажба на 1 брой автомобил "Скания"

Документация за търг с тайно наддаване

Документация търг продажба скания 2

Договаряне без обявление по ЗОП - ремонт автомобили

Решение за възлагане на обществена поръчка за събиране на оферти чрез публична покана - доставка и монтаж на дизел генератор

Публична покана относно "Доставка и монтаж на един брой дизел генератор за горски дом „Ветровала” за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница".

Документация относно "Доставка и монтаж на един брой дизел генератор за горски дом „Ветровала” за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница".

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА" ЗА 2013 г.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници и служители на ТП "ДЛС Витошко-Студена" - документация

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници и служители на ТП "ДЛС Витошко-Студена" - решение

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници и служители на ТП "ДЛС Витошко-Студена" - обявление

Договаряне без обявление - Предоставяне на юридически услуги

Търг с тайно наддаване 1211/1212

Търг с тайно наддаване 1203/1205/1206

Процедура по договаряне 1215/1217/1218

Открит конкурс 1225

Процедура по договаряне 1224-1

Процедура по договаряне 1215/1217/1218

Процедура по договаряне 1205/1206

Открит конкурс 1208/1213/1215/1217/1218

Открит конкурс 1208/1209/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223

Открит конкурс 1224

Открит конкурс добив 1208/1209/1210/1211/1212/1213